دفترچه تلفن سازمان

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

مخابرات

 

روابط عمومی

9

32225400

مخابرات

 

2272

3224010

اداره روابط عمومی

9

32225401

مخابرات

 

2271

32245602

دفتر روابط عمومی

9

3225309

مخابرات داخلی

 

2270

 

سمعی و بصری

9

32254803

مخابرات

 

2420

 

تلفیقی ارباب رجوع

بازرسی شکایات

 

2277

 

شرکت رعنا پیام

2253

32254812

بازرسی شکایات

 

دبیرخانه

2266

 

بازرسی شکایات

 

2254

 

دبیرخانه

کاداستر

 

 

32226919

فاکس سازمان

2269

 

کاداستر

 

2275

 

ارسال مراسلات

تنظیم بازار

 

2274

 

شماره نامه ها

2249

 

دفتر

 

2251

 

آموزش کارکنان

2268

32252104

مدیر

 

 

2252

 

اداره تنظیم

 

 

 

 

2248

 

اداره توسعه تجارت

 

 

 

 

2250

 

صدور پروانه

 

 

 

 

2250

 

مشاغل خانگی

 

 

 

 

2249

کارشناس مسئول توسعه بازرگانی

 

 

 

 


طبقه اول

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

پشتیبانی

 

حراست

2201

32226370

مدیر

 

2212

32221254

مدیر حراست

2220

 

معاون

 

2211

 

دفتر حراست

2200

 

اداره ساختمان

 

2210

 

دفتر حراست

2221

اداره رفاه و تربیت بدنی

 

2213

 

هیات تخلفات

2152

 

اداره تدارکات

 

2388

 

نگهبانی درب سازمان

2233

 

بایگانی

 

2389

 

نگهبانی انبارها

2347

32260045

ماشین آلات

 

2385

 

نگهبانی سالن ورزشی

2361

 

حسابداری

 

2288

 

نگهبانی بانک

2349

 

اتاق رانندگان

 

آب و خاک

 

 

 

 

2205

32227699

مدیریت

 

 

 

 

2208

32254694

معاونت

 

 

 

 

2221

 

نظام بهره برداری

آبدارخانه

 

2220

 

تجهیزو نوسازی اراضی

2218

 

آبدارخانه

 

2256

 

آبیاری تحت فشار

2259

 

شرکت رایانه ای

 

2204

 

کارشناس انتقال اب

2258

 

شرکت رایانه ای

 

2230

 

مسئول مطالعات

 

 

 

 

2209

 

نظارت پروژه آب وخاک

امور رفاه و خدمات

 

2203

 

کارشناس قنوات

 

2221

رفاه و تربیت بدنی

 

2231

 

نقشه بردار آب و خاک

 

 

 

 

 

 

مطالعات

 

 

دفترامورخدمات(خرید)

 

2202

 

بانک زمین

 

 

 

 

2207

 

طرح وبرنامه آب وخاک

                 

 

طبقه دوم

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

معاونت توسعه و مدیریت

 

دفتر مدیریت کیفیت

2158

32226269

معاونت توسعه ومدیریت

 

2189

32254811

اداره نوسازی و تحول اداری

2159

 

دفترمعاونت‌توسعه‌ومدیریت

 

2151

 

دفتر مدیریت کیفیت

2158

32226269

فاکس معاونت توسعه

 

2188

 

دفتر نو سازی وتحول اداری

مدیریت امور مالی

 

 

 

 

2182

32220086

مدیر

 

مدیریت امور اداری

2180

 

معاون

 

2157

32221900

مدیریت امور اداری

2178

 

واحد حقوق و دستمزد

 

2157

 

دفتر مدیریت امور اداری

2177

32254810

اداره حسابداری جاری

 

2154

32244960

کارگزینی

2176

 

اداره حسابداری عمرانی

 

2153

 

کارگزینی

2219

 

حسابداری تدارکات

 

2160

32225403

امور ایثارگران

2217

 

امین اموال سازمان

 

2187

 

بایگانی پرونده های پرسنلی

2181

 

بایگانی امور مالی

 

 

33377192

خوابگاه حفظ نباتات

2183

 

حسابداری انبارها

 

 

2175

 

دیوان محاسبات

 

 

 

 

2267

 

بایگانی امور مالی

 

 

 

 

2337

 

انبار ( ا حمدی)

 

 

 

 

2185

 

بازرسی

 

 

آبدارخانه 

 

 

 

 

2184

آبدارخانه

 

 

 

 

امور پیمانها

 

بازنشستگی

2162

32245603

امور پیمانها

 

2190

32225227

اداره بازنشستگی

2163

 

امور پیمانها

 

2191

 

اداره بازنشستگی

طبقه سوم

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

اداره حقوقی

 

حوزه ریاست

2135

32224700

اداره حقوقی

 

2104

32220792

دفتر حوزه ریاست

2116

 

امور دعاوی

 

2105

32227901

دفتر حوزه ریاست

2115

 

امور املاک

 

2106

 

حوزه ریاست

2101

 

دفتر

 

2107

 

حوزه ریاست

 

 

 

 

2103

 

کارشناس حوزه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آبدارخانه

 

حوزه نمایندگی ولی فقیه

2123

 

آبدارخانه 

 

2109

32224040

حوزه نمایندگی ولی فقیه

 

 

 

 

2110

 

اداره امور فرهنگی و توسعه ارزشها

 

 

2111

 

اداره آموزش عقیدتی

 

 

 

 

2108

 

مسئول دفتر فرهنگی

 

 

 

 

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

 

 

 

 

2124

32224557

معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

 

 

 

 

2125

 

مدیر امور برنامه و بودجه

 

 

 

 

2119

 

گروه آمار

 

 

 

 

2128

32260047

مدیر تسهیلات بانکی

 

 

 

 

2129-2130-2131

تسهیلات بانکی

 

 

 

 

2122

 

کارشناس کامپیوتر

 

 

 

 

2250

 

برنامه ریزی تنظیم بازار

 

 

 

 

2112

 

اداره بحران

 

 

 

 

2113

 

کارشناس نظارت

 

 

 

 

2120

 

کارشناس مسئول تسهیلات

 

 

 

 

2126

 

کارشناس مسئول بودجه

               

ساختمان معاونت تولیدات دامی

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

ترویج

 

امور دام

2341

32227715

دفتر مدیریت

 

2305

32227904

دفتر معاونت

 

32254800

فاکس

 

2329

 

تسهیلات بانک

2346

32254690

اداره ترویج

 

2329

 

هدفمندی یارانه ها

2331

 

معاون

 

2330

32254691

مدیریت طیور

2327

 

اداره پشتیبانی

 

2290

 

کارشناس زنبور عسل

2292

 

اداره رسانه های آموزشی

 

2290

 

طیور صنعتی

2345

 

واحد مطالعات برنامه ریزی

 

2306

32240184

تولیدات دامی

2342

 

واحد زنان روستایی

 

2315

 

 

2369

 

ذیحساب ترویج

 

2412

 

کارشناس دام سبک

2360

 

کتابخانه و جمعداراموال

 

2406

 

کمیسیون ماده 31

2340

 

اسناد جمع

 

2406

 

مسئول مجتمع دامپروری

 

 

 

 

2406

 

کارشناس مجتمع دامپروری

آبدارخانه

 

2306

 

معاونت امور دام

2362

 

آبدارخانه ترویج

 

2306

 

مدیریت دام و شیر

 

 

 

 

2315

 

کارشناس دامپروری

 

 

 

 

شیلات

 

 

 

 

2379

32220323

مدیریت

 

 

 

 

2134

 

دفتر مدیریت

 

 

 

 

2382

 

معاونت

 

 

 

 

2301

 

تکثیر و پرورش

 

 

 

 

2133

 

کارشناسان

 

 

 

 

2410

 

کارشناس تسهیلات

 

 

 

 

 

 

 

               

ساختمان معاونت تولیدات گیاهی

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

صنایع کشاورزی

 

تولیدات گیاهی

2326

32220052

مدیر

 

2311

32227717

معاونت

2326

 

مسئول دفتر مدیریت

 

2319

32254692

مدیریت باغبانی

2314

32254813

کارشناسان

 

2318

 

کارشناس باغبانی

2323

 

معاون و کارشناسان

 

2320

 

کارشناس باغبانی

 

 

 

 

2405

32254693

مدیریت زراعت

 

 

 

 

2321

 

معاونت زراعت

گزینش

 

2310

 

کارشناس زراعت

2285

32227713

مدیر

 

2313

 

کارشناس باغبانی

2286

 

دفتر گزینش

 

 

32227900

فاکس

2287

 

کارشناس هماهنگی اطلاعات

 

2317

32260043

رییس اداره مکانیزاسیون

2289

 

کارشناس هماهنگی اطلاعات

 

2324

 

کارشناس اداره مکانیزاسیون

آبدارخانه

 

2322

 

خانم منوچهری

2328

 

آبدارخانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 


ساختمان مدیریت امور اراضی  

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

داخلی

تلفن مستقیم

قسمت استفاده کننده

 

تعاونی اعتبار

 

مدیریت امور اراضی

 

2335

32223329

تعاونی اعتبار

 

2339

32254806

مدیر

 

2336

 

تعاونی اعتبار

 

2397

 

معاون

 

صندوق توسعه و حمایت از کشاورزان

 

2350

 

دفتر

 

2391

32260039

صندوق توسعه

 

2370

 

واگذاری

 

2392

 

توسعه صنایع کشاورزی

 

2380

 

اصلاحات اراضی

 

2337

 

انبار

 

2375

 

حفظ کاربری

 

شرکت شهرکهای کشاورزی

 

 

 

2381

 

هیات نظارت

2365

32223292

معتمدی

 

2377

 

طرح وبرنامه

 

 

 

 

 

2407

 

سامانه

 

 

 

 

 

2408

 

حقوقی

 

2307

 

تعاونی مسکن

 

2334

 

حفظ کاربری

 

 

 

 

 

2372

 

طرحهای غیر کشاورزی

 

 

 

 

 

2366

 

دبیرخانه

 

 

 

 

 

2352

 

بایگانی

 

بانک کشاورزی

 

2373

 

طرحهای کشاورزی

 

2142

32254560

بانک کشاورزی